Брошура на A1 - 01.05.2022 - 31.05.2022 - стр. 42 *

1 ... 42 ... 45
Брошура на A1 - 01.05.2022 - 31.05.2022 - Продавани продукти - lenovo, lg, tp-link, телевизор, телефон, hama, Huawei, мрежа, Samsung, úl, Samsung Galaxy. Страница 42.
1 ... 42 ... 45

Прегледайте тази брошура на магазин A1, валидна от 01.05.2022 до 31.05.2022, за да видите последните оферти. На 44-те страници на актуалната брошура ще намерите най-добрите стоки в категория Мобилни и интернет доставчици. Тази брошура на магазин A1 предлага намаления на повече от lenovo, lg, tp-link, телевизор, телефон, hama, Huawei продукта и е сигурно, че ще получите най-добрата оферта за нещата, които купувате! Ако искате да спестите от следващото си пазаруване в магазин A1, не забравяйте да прегледате цялата брошура от страница 1 до страница 44. На тази страница ще намерите промоции на lenovo, lg, tp-link, телевизор, телефон, hama, Huawei; но тази брошура на магазин A1 предлага много други промоции на стоки като alcatel, Apple, lenovo, motorola, nokia, iPhone SE, iPhone. Ако искате да пазарувате умно и да спестите от следващото си пазаруване в магазин A1, не пропускайте нова брошура, пълна с удивителни цени и страхотни намаления. Посещавайте Моята Брошура всеки ден, за да не пропуснете нито една страхотна промоция, предлагана от любимите ви магазини.

* Валидна във всички търговски обекти A1
Покажи още

Продукти в тази брошура

 
 
на 2 еод. абонамент - месечна тakса оm 9,99 8.;B за промяна на аgре mиобене onepeeMuemo Ha gorraAHumesek cBscecmuxu c mazu ycayea. lpu noagbene Ma TB срока на абонамента за ссновния ТВ nakem. Към воeku абонамент за A1 ТВ моват c begcpoueH a6OHAMENm, koümo roon nakem 7/8 TB ce npegBuna omuoto no Tapudau naHobe Surf S.M uL npego fcou noguuuu, c nposonepuog, beg DSam vCAoBuama BaaUCHu go kpan Ha 24 uec. qpak Ha aboHaxEHma me 3acmpaxobameseH areHm Ha Atlas (perucmp mpaxodka Thmyfane 6 vpkbuna (314) Vuacmue xceam ga 6gexam Bcuuku HoBu u couecmbybauju uacmHu kueumu, koumo Валидни при ckaouване на нов 2-есдuиен абонамент за посочения тарифе бул 8 uzgaHuemo UnbopauuR. AAHHU ga kosmaam u unbopwauua: „A1 EAAnkyBanama се прилмеа страндертна цена 7,99 АВ/мес. Цена на първи дотьн елевизор и MeceHeme cyMume a S a lama ycayea Buk Ha: www.al.bg/zastrahovka-moyat-telefon u bg u uzmer O npes M06LAHAMA Mpeka Ha A1 ugpazrngla om 6kaloueHume MB 8 3acmpa eduRm goeoBop ce cauma ckakuen om MOMEHMA HA noayuaBanemo Ha yCaobuR Ha mapugHume naHoBe ec. erme npegocmabam fngMokHocm ga ynpabneHue kapma; 6) uAu npez yeb n AHe c QR kog l d u Ha www.al.bg (deg de Ctc chombemHomo ugőpanuR TB nakem, Mogex u/uAu Wi-Fi pymep. Wi-Fi pymep/ фaknура и е валиден до края на мееч с, в нецзразходваният трефиk не се ga 6gene cboa yHukanen kog 3a gocman Ceg kamo ce peeucmpupa 8 yeő nopmana uAu O6LAHOMO npunokenue Moam Al, ga Bneze 6 cekuuama c gemaŭau za naasa, kuu koūmo qukcupanu ycayeu om BopenocoveHume eu gBeme ga ca Ha egus u couu agpec. Cheg e almubupan nakemam u ga ugóepe bymon "Bzenau kog za e-llpocdema". lakerram не може да се ползва в роумине. Доставчшк на услуеите и сърържанието от Платформата е-Просвета е Просвета- София" АД-партньор на A1 Бълеария. При при условие, че се върне представеното му оборудване. За повeче информация: uguepnbane Ha MOBIAHUA UHmepaem Ha Makcumansa ckopocm om OCHOBHUA mapuden www.al.bg/otgovomoet-obshti-ualovia-i-pravila. NAAH, ckopocmma ce oepaHuvabe go 64 Kbpa, BkalouumeHo u za nakem e-llpocbema A1 HET Unlimited u za akmuBupaHu Tperbuk nakemu. MobuAHUAm UHmepHem Ha xakcuxaAHa ckopocm 8 poyauH2 8 3OHA EC/EM3 e no HayuoHAAHU ueHu u teg npunazane HA Haguexka при akmuвиране на национални услобия в роумине. Роумина От 26.04.2022 г са 8 сила промени при Национални условия за роулине (CmangapmHama poyuuse mapupa): HoBu u no-Hucku yeHu ga poyause 8 gopskabume obopygbanemo 3a npegocmaBaHe Ha ycayeama, a cneuuaAHO 3a nakem A1 Hem 1000 - сm Западни Балkани, Турция u останалия свят - за частни абонати; а въ8 връдка с излизането на Велuкобрипания от ЕС (на 01.01.2021 г.) цените за роулина 8 magu cmpana ue fegam akmyaAugupaHu C MHOBo no-uzeogHu om megu Ha ocmaHAAume 9ъркави извлн ЕС- за бизнес и частни каценти. Информация на wwalbg Äl' Wallet ILaamekHume ycayeu npeg npuackeHvemo u puzuveckama naamekua kapma A1 Wallet ce npegocmaBam om „leŭnemuke" AA - gpykecm8o 3a exekmpoHHu napu, npumekabaujo AuyeH3, uzgagen om BHB c peuenue No 44 am 11.4.2016 e. „A1 BrABspua" EAA e gocmabauk Ha npu.okeHuemo Al Wallet u npegcmabumen Ha „Ileüxemukc" ÁA, BnucaH 8 peeucmopa Ha BİHE no u.19 om 3TYTIC. „Paŭnp" AA e gocmabuuk sa mexHIriecku ycayeu A1 Eъeария, За повече информация: wлww.al.bg/al-wallet. Застраховка Моят mелефон Bacmpaxobamenauam npogykm Moam mesedon ce npegocmaba om Atlas Insurance PCC Limited (Atlas) - 3acmpaxxo8amen cac ceganue u agpec Ha ynpabnesue 48-50 kamancea Ha VOYO umam gocmen Bcuruku afoHamu c akmubes aboHaxeHm za A1 Xplore Ta Xbiex Seafront, TaXbiex, Malta (Maama). 3ecmpexoBkama ce npegnaza u gceobopram za zacmpexobka ce ckalovaba Ha oCHobenue Kogekca za gacmpaxobanemo om A1 BrMespua Boguoksocm za npegocmabane Ha ycayeama npez onmuuHa upeka GPON, kakmo u ÉAA Coc cegaauue u agpec Ha ynpabneHue: Codua -1309, ya. „Kykyu" Ne1 8 kavecmbomo My Ha gacmpexoBameneH azekm Ha Atlas. 3ecmpexobka Moam meehoH в момента на пokynka на устройството и при склoaване или подновяване на вбонамент за услуги с А1 ЕълЕврия. Стойностnma на устройствоmо предстввлява посрерством ТВ приложение, Което се инсталира от Абоната на смарт продажната цена съобщителяа услува съеласно дeйстващия ценоразпис на А1 Бълеария ЕАД за устройства в проерамвта А1 Клуб. Стойността на месечнаmа застраховаmeлна премия се опредgеля на бедара на magu cтойност. Застрахователната сума/ лшлитът на отeоворносття също е ребна на тази стойност, каmо не може ga e no-Bucoka om 4200 seba c AAC. 3ecmpaxoßameAHUAm nepuog e 1 Meceu, a nepuogam Ha gaecmpexoBameAHomo nokpumue e go 5 eaguau. 3acmpaxo8kama uoke gа се прекратu no всяко бреме. Поссчените суми за eдна от последниmе в kомбинация с мобилна услува). Условие за комбинация на две Kakво е важно да знаеш цэтичане на 2-гog. neриод, kлuеншет има право да прекрати услувата по всяко c egHOMeceuHO npegugbecmue u He gku Heyemoüka za npekpamabanemo ù, Време с Oтeтъnka и бонус МB при всякo онлайн плащане, Към тарифни планове за мобилен интернет Bceku aboHam Ha mapudsume naBHobe Surf 3a Mobunen uHmepuem, koümo 3anaamu меречната си фаlспура за тях онлайн през: а) мобилното прьлажение или уеб nopmana Mosm Al c peeucmpayua; 6) Gez peeucmpauua npeg www.al.bg c baakoba Makc. gocmukUMume ckopocmu Ha upload ca, kakmo cnegba: Al Hem 100 - 60 Mbps, A1 Hem 300 - 180 Mbpa, Ál Hem 1000 - 600 Mbps, 3a GPON/LAN upeka. Ckopocmma 8 DOCSIS xpeka za nocoveHu nakemu e go 21 Mbpe. Bcusku ckopocmu za downloed и за иplоad ca неварантирени и массимално достихими. За достиването шх e Hecóxogumo cônpgbane nocpegemBan kabea Ha kaueamckume yempoücmßa u Mogm Af (c Al Wallet; e) kakmo u npeg peeucmpayua) c ugbop Ha Auak om SMS 3a uzgagena dalmypa, noayuala: 1) omcmanka 8 pazmep Ha 2,00 A6. om меречната цена за своя Surf nлин, 1 000 МB мобилен интернет на максимална BoHyC nakemam 3a Meeabaümu ce akmubupa go 48 aca czeg naaujAHemo Ha MeceHama a6 CregBeujama dakmypa u boHyc kъм избрания тарифен плдн. koamo НА kauesmckume yempoücmba ga noggopkam magu ckopocm. A1 TB (6ka. upeg A1 Xplore TV) A1 Xplore TVe menebuzuOHHA nAampopxa om Hobo nokoseHue, koamo ce brbekga om 1.10.2019 e. u npegaaea nobeve byakuuoHaAHOcmu. BkuloueHume 4K Ultra HD kaHAAu Make ga ce exegam 6 4K Ultra HD pegonlouua caMO upeg 4K Ultra HD menebuzop, koümo Mamabupa nogabasua cuZHAA go 4K Ültra HD pezasloyua. Ako AboHamrm He pagnomaea c makeb menebu3op, TB kanarom HAMA ga e gocmanen 8 4K pegoakoyua. Kananume ce npegocmaBam eguHcmbeno c Xplore TV npu npegocmaue nocpegcmbou onmuna cônpzaHocm GPON u kabeAHa Mpeka coc cmangapm DOCSIS 3.0. Bugeomekama Ha Al Xplore TV Ekakube HBO OD kamance, VOYO kamanoe, A1 Bugeomeka u MAX Bugeomeka. A1 Bugeomeka Bkalou8a puAMobo cogopkaHue no zaabka, koemo ce HaeMa самостоятелно на НВО OD uмат достъп кленти с активен абонамент за НВО Каналите. До kau koümo e almubupaH ChombemHuA прехвърля за слegвeщ период. След изразкодбане на 8ключения мобилен тнтернет Hà Make, ckopocm, ckopocmmA Ha 6pngkama ce HAMBAABa go 64 Kbpa, 'danoH ETIEVngon eɛ Bondau tmeghayeu HagbuueHo pagYMHOmo nompebneHue. Ilpegnakenuemo e 8 cuaa om 01.05.2022 e. 3a Surf mapudau naaHobe. 3a nовече информация: www.al.bg. Тарифни планове ONE u Unlimited lacoienume ycaobua Ha mapudaume naSHobe ce npegrseam om 01.05 go 31.05.2022 Е. при склloчване на нов абонамент за 24 мес. Промоционални условия, коumо се npuAseam 3a nspBume 5 meceuHu nepuoga Ha pakmypupase om cpoka Ha 24 uec. abOHAMEHm: a) Bcusku mapubau nnaHobe ONE Bkalov:Bam gocman go 5G ULTRA Mpekama Ha A1 Beapun, Bucok npuopure 00. 24 dA u 29 99 ce nousaRam u npoMoyuOHAHU nepuog om 48 uaca Bcako omgeAHo zaenabue. Ao kamasoea п в mази мрежа и неоераничени MB на максимална TV. BkakveeHume uHmepakmuBau yeayeu ce npegaBam c Xplore TV npu mexauvecka ckорост, а за планове HecepaHuuenu HauuOHAAHU MUHYMU. 6) Unlimited 39,99 u 49,99 6kakrubam npaMoyuOHaAHa HecepaHUueHa ckopacm. Caeg ugmuruase Ha npoxoyuOHAAHUA nepuog om 5 x npeg katensa Mpeka coc cmangapm DOCSIS 3.0. IIpolepka za HaArue Ha mexausecka Boguakaocm za npegocmaßane Ha Xplore TV Moke ga ce ugbopuu Ha: www.al.bg/ fix-internetpokritie. Voayeama A1 Xplore TV 3a Cxapm menebuzop ce npegocmaßa ce ckalou8a ok yCacbus Ha mapupHume naasobe ce npunseam za 2-eog. cpok Ha afOHaMeHma. Memogam на отчитане на трафика на gанни за мобилен интернет е сnoрeg mapuфния плян на абоната, kamo uнформация за неео е налична на а1.bg. Bсички планове Unlimited предоставят и възможност за пoдаряване на eднократен Бонус с неоераничени МB Ha Makc. ckopocm, npez Moam AL, me6 "Aobabu MB" . MB Moeam ga frgam nogapesu 3a nолзване на друЕ А1 номер на абонаментен план, склoчен с физичеcко или юриuчеckо Auue, koemo He ce o6caykba om Akayum meHugkup (6ez abOHamu c npegnAamenu nakemu u bob). BoHyc MB Ha Make. ckopom ce npuaaa 3a 5 mова устройство в брой, без абонамент за елеlстронна телевизор и позволява вледането на телевизионно съдържание на съатветния CMapm menebugop. Heofxogumo e HaAuue Ha UHmepuemi cônpgaHocm npeg mpeka на А1 или мреха на друе оператор. Услугата се инсталира самостоятелно от Абоната и е налична за конкрепни марки и моделц смарт телевиздри, описани Ha www.al.bg. Kavecmbomo Ha ycayeama Al Xplore TV 3a CMapm menebuzop zabucu oт параметриme на съответната мрежа на kонкретния достабчик на досren go uнтернет А1 не аврантира ползването услуеama чрез крайни устройства и на Вонусв е 30.06.2022 E. O6earom MB om 6CHYCA ce ugpazxngba c npeguMmBo npeg akaloueHume MB В mapифния план на абоната. Паkеrыт се прилага само на mерuторията на Болеария и не е валиден 8 роумине. Тарифни планове ONE 24,99, 29,99, 34,99 и Unlimitecd Bkakoubam u gomAHLmeAHu npoMoyuCHanHu MB xa xakc. ckopocm, koumo ce npuxapam go lpая на 24 мес. срок на абонамента, kakmo cлeg8а за ONE 24,99-стандартни 1500 МB + промо 1500 мв, за ONE 29,99- стандартни 4000 мB + промо 4000 МB, за ONE 34,99 - cmaHgapmau 10 000 MB + npoMo 10 000 MB, 3a Unlimited 39,99- cmangapmHu 15 1 cucmeMu, koumo He ca npemuu .смарт телевизор Абонатьт шма прабо да ползва geücmbeuua nakem za TB ycayeama u za Bceku gonaAHumeren Cuapm menebuzop, kamo yeacbuama no mozu nakem ce akmubupam u Gauzam 6 cusa cheg gamama Ha nоgnucване нА съответно приложение kъм дововора на абондта за нево шли заявявенето му съеласно прилажимите условия, посочени 8 следвашата moaka. IpoepaMume 7/8 TB SD, Trace Sport Stars HD kalamo u TB nakemu Af TB 200 MAX, A1 TB 200+, u A1 TB 100+ se ce npegocmalam nocpegembau cameAumsa mexHonceuR; Доталнителниme (негарантирани) канали са тegu, koumо се предсстабят Временно до прeкраяване на правата за тяхношо резпространение. Общият брой проерамu, koumo ca goсrьлни за абоната, се формлира варентиранитe и допъмнителните канали AonBAHumeAHu TB nakemu (ekcmpu) u TB Ipu ckakouBane HA HoB 2-eoguweH goeobop 3a gon. Cinemar, HBO&Cinemax u Diema XTRA, cpokam Ha gon. TB nakem se ce ompazaba Ha (ЗДЗП). Обезиерението по застраховка Моят meлефон е свмо 8 напура: рехонт ША замяна при Повече информация може gа noлучите на www.al.bg и национален контakmен центьр 0800 88 100. Повече информация за условията и национален ! Застраховка "Траskgанска отeоворност" за автомобилисти а център 0всо 88 100. 000 MB + npono нереренгчени Мв, зв Unlimited UЛTRA- становртни 50 СО0 МB + промо неоераничени MB. Tapudauam naaH Unlimited ULTRA 8kaloubam u obem om 200 ŠMS-a cmangapmHu + промо 800 SMS-а за срака на дововоре, Към стандартни мобилни намера от Всички мреки В Еълеврия и в роумине в ЕС пpи използване на Национални условия Ha goeodop, ce npuxasam cmaHgapmaume СОО МB + промо неовраничени МB, за Unlimited 49,99- стандартни 3 Грекданска оmeоворност" на автомобилистu go (ЗГО) се преaрставя zampexobames CBC ceganuue u agpec Ha ynpabnexue ep. Copua, 6ya. „CumeoHoBcko uoce No 67A upeg Al BreapuUa EAA (A1) ctc ceganuye u Codua 1309, ya. Krkyu" No1, 6 ka peeuempupaso 8 peeucmopa, Bogen om KOH CBEABCHO A.319, an.2, uzp.2 om Kogekca за застраховането (К3). ЗГО се предлавв и cкaoчва оm разстояние по реда на Ча. 332, ал4 оm K3 чрез онлайн платформа, каято е gостьлна през ингпернет caüma- www.al.bg.u npunakeHuemo „My Al u e uHmeepupaHA CBc cucmexume Ha. Застрахователя Ha goeron aea AnpoDMAma nompebumeAume nogabam ganbka za ckakouBane goBobap c AEB MHC om pegcmonHue bez nognuc Ha zecmpaxobaujus; u zannayam gыкимата заспmpaxователна премия шли съотвеmнama вноска от нея с кредитна зв всеа сбор от на управление: «р. avecmBomo HA 3ncropaxo6ameseH BeeHm, AEB MHC'e npuemauyu В роулине. След изтичане на 2А: -TB nakemu - MAX Sport Plua, HBO, Ha pazauUHu gueumanHu ycayau u mpaduk nakemu npez MDÓLAHOMO npuAokeHue uau yeb nopmasa Maam A1, koumo ca c npomonepuog. Akmu8upanema/geakmußapanemo Ha ycayeu u/unu Tpaduk nakemu npez Maam Al ce uabnpuba npez cojecmBybaua реистреция, с избор на бутон "ДЕштални услуEu", през съотвeтната оекция gо 3 gon. TB приемника. Цена на доылнителен ТВ приемник ga fregam при 2-еодuuен абонамент - 3,99 л8./мес., слеg uзmичане на срочния абонамент "Yenyeu Select u "Tpaduk nakemu"). Tapudau naaHObe посредством пorылване на онлайн-форма; сkakoaвam makъ8 TB npueMHuk c a6CHupane 3a npuncokesuemo Xplore TV ga Cuapm gобавен Към основна А1 ТВ услуеа - 0,00 л8./мес. за срока на ползването й, кamo gonAHumeneH TB npuexHuke op. 3A ONE 24,99, 29,99, 34,99 u gon. zansaujaHe ga npouo nepuoga, kakmo cxegba (óp. 6egnaamHa noguuua 3a ycayeu Select/npoxo nepuog u 6p. begnnamHa noguuua ga mpaduk nakemu/npoxo nepuog): ONE 24,99 услуеа А1 ТВ. ТВ пakemът omeоворността на зесторахованите физически и юридичесki лица за виновно "МАХ Видеотeka' ce предоставя в допълнение kъм оснобен ТВ пalkem зa nолавене -1 подиция за 6 мес, и 1 за 24 мес: ONE 29,99-1 позиции за 6 мес. и 2 за 24 мес., ONE 34,99 -2 nozuuuu 3a 6 Mec. u 3 3a 24 Mec; Unlimited 39,99/ 49,99/ULTRA- 36p./ 46p. Sốp. noguuuu za ỗ mec. 3a akmubupaxe Ha Yeayeu SELECT. Beuuku Yeayeu SELECT u Tpepuk nakemu, akmubupanu uzbru npoo noguuuume, ce ganaaujam cmenaCHO nocoveHama 8 Моят A1 cmандартна цена за пях. След изтичане на съответния промо период, услуеи, aсnuвuрани в подиция, ое заплащат на преференциална цена през останалия cpak om goeobopa, ako makaba e yeobopena. Aon. unopMayua: www.al.bg. Bkalouenume 6'mapuhau naaHole ONE u Unlimited Hay, MUHymu ce omHaCAm 3a ugxogauju pageobopu kau Bcuuku HayuOHAAHU Mpeku, kakmo u ga pegeobopu 8 poycuse 6 EC npu ugnosgbane на Национални условия в роумине. Минутите изходящи гласови повuквания koumo ca 8kлoчени 8 месечнаma makca на тарифните планове, не се прилАРЕm за разесвори/mekcmoви или мулmuмеguйни съобщения кым краmau номера, номера зв услуеи с добевена стойност ufили други специвлизирани услуEи (8с.oчително kau 131, *88 u gpyeu HOMepa om muna 5Begga', Musicall, Al+, ŠTUDIO 88, MobusuR nopman 3a zafabnenua), kaM HOxepa om guanazos 0700, kM HOMepa 3a ycayeama Al Xplore TV, 6 m.u. koramo cuJama e Ha mesebuguoHHa yCayea peg ampopaACrecen: 0,00 a8. 3a mpbuam 1 Mseceu npruHEHUme om max Ha mpemu Auua BkaloveHa 6 nakem e gpyeu ycayeu. на МПС. Периода на валидност e egHa Bogusa, kamo najasuma Moeam ga fngam eguokpamHO, Ha 2 uau 4 Baocku. om cpoka Ha gozo8opa (npowo nepuog); 0,99 AB. creg uzmuuaHe Ha npowo nepuoga; eguxcmBeno 2,99 л8. кamo самостоятелна на застрахователния авент чрез елекпронни средстве от Make ga ce npekpamu u спрана на клшента. За информация относно уСЛовия и покритue на ЗГО. wwrw.a1.bg/ grazhdanaka-atgovornost; koHmakmen uesmep 080010200 Ha 3K AEB MHC. Застраховка "Пътуване 6 SacmpaxobamenHuzm npogylkm „ImyBane 8 uykóuHa" ce npegocmaßa om Atlas Inaurance PCC Limited (Atlas) - 3acmpexobames coc ceganuuje u agpec Ha ynpa&reHue DIEMA XTRA kamnaHua 48-50 Ta Xbiex Sesfront, Talbiex, Malta (Maama) upez A1 Emeapua EAA (A1) coc ceganume u agpec Ha ynpabnenue: ep. Coua 1309, yA. „Kykyu' Ne1, 6 kauecmbomo My Ha желание на абоната по всяко Време 8 рамките на срока на основния абонамент. 3a npekpamatanemo Ha abOHAMeHma za gon. nakem 7/8 TB He ce grsku Heycmoüka. Повторно актuвирене на доылнителния пакkem не удъжаве срокв на осно8ния абонамент. в чужбина" Kamnasuama ue ce npobege 6 nepucga 01.05 - 31.05.2022 2. cac cogeücmbuemo Ha „Hoba Bpoygkacmuse Ipyn" AA" TeeneHemo Ha Hazpagume ue 6nge npobegeno Ha 06.06.2022 2., cxeg koemo npegcmabumen Ha Al ue ce côrpske c nevenubuume. | чрез В реистъра воgен от КФН съеласно ч.319, ал.2, изр.2 оm K3), koimо предлаеа: ckakoraba cuombemsus goeobop 3a zacmpaxobka. 304 e gantaHumeAHa ycayea ka 8 nepuoga Ha KaxnaHuama ckalouam Ho8/nogHoBam coujecmbyteu goeobop 3a H Планове ONE: Cлед изчерпвене на МB на go 64 Kbpa, BkalovumenHo u za akmuðupanu Tpaduk nakemu. Tpadukum, peaauzupaH след изразходеене на вклочения трафик на денни за мобилен интернет на макс. ckopocm, He ce azannawa. Inasobe Unlimited u ONE (c Bks. HeoepaHurenu I Makc. ckopocm ga Smec.): Bkakoubam secepaHunes Mobunen uamepHem (MB) 8 BrMeapua, kamo npu ycmaxobeH puck om 3noynompeta, HemunuueH mpapuk u/uau HenpaboxepHo noagbane Ha yoayeume, A1 BeapuR Moke ga cepaHuNu ckopocmma go 64 Kopa aa GHEBNA pa 3a 314 e yakgecmpakNA enekmpoHHA CtobuumeAHa Mpeka B'yeaur cbam, bega, kakmo u ga cnpe gocrana go xpekama. Onepamopam we uz8opuißa npeueska 3в налпче на рuck nри реализирано потребление над 100 GB в рамkume на едно geHOHOUJue. MakcuMBAHO gocmukuuama ckopocm za cbaAAHe (downloed) 8 Mpeskama Ha Onepamopa, Creg uzmuuaHe Ha mplume 5 npowoyuoHBAHu Meceya om cpoka Ha goeobopa, e go 50 Mbps 3a naH Unlimited 39,99; go 150 Mbps 3a nAaH Unlimited 49,99 u HecepanuveHa za Unlimited ULTRA . Makc. ckopocm He e eapaHmupaHa u zabucu om Hamobapexccmma u nokpumuemo Ha xpekama. Make. gocmukuxa ckopocm za kaubane (upload) cnpaMo mexHonoeuama HAAHA 8 Mpekama Ha Al EuzapuR u uznong8aHama om aboHama maka8a, CBEABCHO OV. Om anpua 21 2. Al nspbu npegaaea gocren go 5G upeka upez 5G 6azobu cmaHuuu 8 cnekmspa om 3,6 GHz. Таршфни планове Surf locoueHume yeaobua Ha mapupuume nSHobe Surf ce npuseam om 01.05.2022 e. npu cknoчване на нов абонамент за 24 мес. Посоченипе промоцианални месечни цени за mарифните планове 8клочват промоционална месечна ценв за пакem e-Прoсвета Unlimited c nромоциондляа месечна цена зв срока на 2-вод. абонамент за тарифни SIM kapma се заменя със зареждане ня eSIM профил naAHobe Surf S, Mu L. Creg ugmuuaHemo Ha npowonepuoga om 24 Mec. 3a nakem e-llpocBema Unlimited ce npunaza cmangapmHa yeHa om 4,99 A6./xec. Tapupuu AAHOBE Surf BkakouBam cmangapmau u gonaHumeHu npoMoLuOHAAHu MB Ha Make. ckopocm, kakmo cxeg8a: ga Surf XS - cmangapmHu 4500 MB + npoMouuoHANHu 9000 MB, 3a Surf S- cmangapmuu 6500 MB + npowoyuOHaAHu 13 000 MB, 3a Surf M - cmangepmHu 11 500 MB + npowoyuCHAAHu 23 000 MB, ga Surf L - cmangapmHu 70 000 MB + npouoyuoHAAHu 140 000 MB. IlpoMoyuOHAAHUme xeceuHu makcu u MB Ha Makc. ckopocm ce npuAeam 3a срoка на абонамента от 24 мес. След изтичене на срока на ебонамента се прилават ciрандертните условия. Тарифни планове Surf M иL BkalovaBam промоционални 5000 МB на мас. cорост, Валидни за целия срок на 2-вод. абонамент. Промоционалните 5000 MB Moeam ga ce nongBam Creg kamo A6CHamam: (a) clanu (om Android market, App store uau HUAVEI AppGallery) u ce peeucmpupa 8 MobuAHomo npuAokeHue Moam Ai uAu ye6 nopmana „Moam Al" Ha www.al.bg; (6) uzbepe cekyuz "Aobabu MB"; (6) ug6epe "5000 MB npowonakem u brbege Al Mobunsus cu HOMEP uAu gpye MobuseH HOMep Ha abOHaMeHmeH NNEH om Al, Ha koümo ga bege akmu8upan uzbpanLam Ilpoxonakem. Промопакemът може да се ползва от абонаmи на А1 на абонаментен план за мобилни услуги, с изkлoчение ycayea u NetBox; lakerem e egeokpamen u ue ce geakmubupa abmoxamuuHO 6 kpas Makc. ckopocm, c 2-eoguuieH cpok B A1 uaeaqua UAu npeg www.al.bg 3a mapupen naaH TB 200 Make uau u se Moke ga bnge zakynena omgenHO UAu ga couecmby8a bez Heeo. 314 ce ckalouba gobelam nakem DIEMA XTRA, kamo ckalouam Ho8 2-eoguuies aboHaxeHm za Heeo Ha ga HeonpegeneH cpok, kamo geücmbuemo i zaBucu o yeayeu. Creg BnugaHe 6 cuaa Ha 3T4, gacmpaxobamenHomo nokpumue ce akmubupa UHmepHem c menebuzua. 3a ga ce zanbu yuacmue 6 KaunaHUama mpa6be ga ce при всяко свъРАвене, на мобилния номер на Главния звстраховен, посочен в gействието на Доеобора за cmoüHocm e no-Hucka om 12,38 A6. ka geücmbau naaH 3a mexebugua u/uau nakem і промо МВ на Hanpaðu peeucmpauua Ha al bg/diema-xtra. 3a nobeve unpopuauua: al.bg/diema-xtra A1 NET BOX- goмашен интернеm nрез мобилната мрежа е на 3a koumo MuHuamepcm8o Ha frHIHume pabomu e nybukybano npegynpekgeHue za npeycmanolabaHe Ha memybanuama (V cmenen) u ce geakmubupa cneg peeucmpupase на номера в елеkmpoнната съобщителна мрежа на A1 (Период на застрахователно nokpumue). Makc. nepuog Ha zacmpaxobamenHO nokpumue e 90 gau. Ža ga He akmubupa 3T4 3a konkpemso memytane, TaßHuam zacmpaxoban cnegBa ga uanpamu cuobujenue зв дeacuвuрене до 5 часа от nолучаване на SMS за аkmивирано покритие. Застрахователна премия се навчислява за всекu gен на преспой в чумбина и ce Bkalouba 8 xeceuHama dakmypa, uggabana om Al no Aceobopa 3a ycayeu. 3a UHdopMayua omsoCHO yCnobuama Ha 3IT4: www.al.bg/al-travel-insurance; koamakmen yeHmop 0800 88 100 (3a obakganLA om Brzapua) u +359 24 007 467 (3a ofakganua om uyskbuna) Канада, държавuтe и mериторшume om Kарибсauя реeuон, САЩи държави, Ценовите предложения са балидни за ноби абонаmu, koumo нямаm, geйcтващ абонамент оп А1 за заябената услуеа на състветния вдрес. Включеният промоционален ингрернет на максимална ckoрост в паkemu Nek Box 50и Net Box 150 e Banugen 3a mplume 24 Meceuau nepuoga Ha bakmypupane, Cxeg koemo ce привеат съответните стандартни условия. Промоционалното предложение е CDc cpok 01.05-31.05.2022e. TapubeH NAaH Net Box Unlimited e gocanen eguacmbeno 8 5G mpeka. 3a ugnon3Banemo Ha ycayeama ce npegccma&a obopygbane - (5G pymep). Haŭ-2onAMama ucmuscka 5G mpexka Ha Al nokpuba HacereHuemo Ha omkpumo 6 Hag 75 epaga u kypopma 8 cmpasama nocpegcmbax 5G 6egoðu cmaHuuu 6 cnekmopa om G xpekama Mooke ga ce gocmuexe caMO C mapupeu naaH Net Box Unlimited. Cheg uzmusaxe Ha 2-eog. nepuog Ha abcHaxesma, 3a obopygbanemo ce zanaauja makca 8 pagwep Ha 9.98 A6./xec. Ilocovesume meceuau цени вклочве промоционална месечна цена за услуга А1 Net Protect, koяmа се прилвен в рамkume на гървитe 3 месечни периоgа на фактурирене от сроka на 2-eog. Cneg ugmuruase Ha CLombemaua npoxo nepuog om 3 Meceusu nepuoge ce npusea cmangapmHa uesa om no 1,00 A6./Mec. A1 Net Bax e ycayea 3a UHmepuem gocmen npeg MCbuAHama 3G/4G/5G Mpeka Ha Al - Bk. kapmama Ha nokpumue Ha www.al.bg. A6oHamam nonyuaba nakem, cagopkau 4G/5G Wi-Fi pymep u SIM kapma, upez koumo ocouecmanba uHmepHem mpaduk. 4peg yeayeama Moke ga ce peanugupa HecepaHuruen obex uamepsem mpabuk 6 MobuAHama upeka Ha A1. Creg gocmueaHe Ha mpaduka Ha MakcuMAAHa ckopocm ckopocmma Ha 6pngkama ce HaMAARba go 256 GHE. HeoepaHuaesa ckopocm npe3 ESIM e Ho8 eAcbaveH cmangapm za SIM kapmu, npu koümo SIM kapmama e Bepagena uznaagbe duguruecka SIM kapma. locmabamemo Ha мобилното устройство. 3a ga ugnongda eSIM, mexedoHam Ha kaueHma mpabbe ga e zakyneH om BruBapua. Akmuвацията на eSIM профил става чрез сcканиране на ОR kog. OR kog-а под формата на ветучер, може да бъде получен в мавазин на А1 илі в елеaтронния ивеазия на А1 при пokyrka на модели смартфонц, пордържащи eSDM. За повече kakmo u cnucak c ycmpoücmbama, noggapkauju ESIM kax MOMEHma: В телефона, не ое поставя EguokpamHu makeu: ga akmubauua u coopzbane knat Mpekama - : 5 Kbpa. 3a naagbane www.al.b A1 XPLORE TV GO A1 komnlompp. Dpegemaßanba gon, yeayea, koamo ce akmudupa koM OCHOBHUR TB nakem u Мобилен план и е доспълна за ползване слeg pezucтрация на уww.alxploretv. на 4G W-Fi pуeр В311: при поgnucdане на 1-год. абонамент -19,99 АВ.%3 при TV GO e uHmepakmuBHa OHAAÜH mesebugua смертфон, твблет и 2-есguuен абонамент- безплатно; за ползване на 5G Wi-Fi pyuер: при: 3a nовече информация: www.al.bg Ha npuncokenuemo A1 Xplore TV GO. VumepHem mpadukum kua I Xplore TV абонаментния план. Промоционалните условия за A1 Хplore TV GO Маx важam при ckлoчване на нов или удъжаване срока на съществуващ абонамент mapupHu naaHoße: A1 TE 200 MAX, Al TB 200+, Al TB 100+, A1 TB 100, A ugpazabem 8 npegocmaBanemo Ha 100% omemanka om MeceuHama makca, gwkuma za Al Xplore TV GO Mar ga mpôume mpu Meceua Ha dakmypupane. Creg moba ce npusea месечна тakсa om 1.99 л8. Преgu akmuвиране на избраната дотылнителна услува А1 Хplore TV GO e необходимо подпиcване на прилажение за нея кым основния доеовор. Cmangapmsume ycnobua (nakem Al Xplore TV GO Max c Bkalouenu 80+ kanaAa u makca 7,21 A8./uec; nakem Al Xplore TV GO Standard c 6kakvuenu 60+ u makca 21,68 A8./uec;) се прилвеат при всичаи случаи, в koumo не св изпъмнени условията за прилаване на npowoyuoHAAHUme. lakem A1 Xplore TV GO Max Moke ga ce akmuBupa kam Beuuku nakemu. Ilakem A1 Xplore TV GỞ Standard xoke ga ce akmubupa knar koümo u ga e maрифен план/пakem 3a мобилна услува или фиксирен интернет. Вuk прабилата за nogbane Ha ycayeama Å1 Xplore TV GÓ - www.alrplaretv.bg A1 kлуб - офертu lepuogam Ha KamnaHUma „Bzemu ycmpoŭcmbo c omemranka u 6ez goeobop om Al kayb" e om 1.05. go 31.05.2022 e. LleHume Ha cxapm yempoücmbama ca 8 ópoü, c 8kaloven AAC. YempoucmBama Moeam ga fngam zakynenu „6eg gceobop", moecm bez ckakouBane на нов абонамент за тарифен плен от A1. Отстълкume не вежam за пaкynka на ugnaajake. YuacmHuyu 8 KaxnAHUAma MOeam ga 6rgam geecnocobHu duguuecku auua u dupMu (c ugka. Ha mezu, koumo ce obcnyakBem om akayum MeHugakap), koumo ca HacmoRuju abcHamu Ha Al u ueHoBe Ha Al kayb. Pagmepam Ha omamankume om ueHama. Ha nocovesume cxapm yempoücmBama om KaxnaHUama 6 aB. c AAC e kakmo chegla: mexebugop LG 32LM631C - 80.00 AB., mexeBuzop LG 43UP751C - i00.00 a6., menebuzop CMapmponH UAu mabxem + akcecosp npegamabnaBam meceuaa 6Hocka no 2-2ogume: цена при срочен абонамент за описаните паkemu интернет и mелевизия вклюава цена за ползване на необходимото оборудване-1 TB приемник оборудване към неео и ползване на достъп о mелевизионните npoepamu, 4K UHD /HD oборудване се предсстайя на нови абонати на фиксирани услуви- зл нов абонат се счита нов клпент на нов вдрес, т.е. agpeс, на който 8 момента He ce noagba ycayeama. 4K UHD c6opygbane ce npegocmada caMo npu uHcmanayua на А1 Хрiore TV. Оборурбането подлеки на брышане след прeкрamявене на abOHaMEHma. AoraAHUmeAHomo obopygBane, nakemu u ycayeu ce zannayam cneseCHO geücmbaujume ga max yeku. Å1 Home Wi-Fi A1 Home Wi-FiegontMHumenHa yCayes za nong8ane u noggpnakka Ha Wi-Fi ycmpoücmbo kuu ycayeama A1 Hem 3a cpok om 2 e. Meceusume yeHu za ycayeama ca - 2,99 b. 3a Tuzabumo8 bezkuven pymep TP Link Acher A6/C6 u 4,99 Aổ. 3a Wi-fi cucmexa za uesua gox: TP-Link AC1200 Gigabit Mesh Deco M4. lpegsokeauemo e BanugHo 3a mekyuju abOHamu Ha A1 Hem. Vempoücm8ama ca npugpykeau om Pakologembo za uHcmaaayua om cmpasa Ha aboHama. Ilpu Hecóxoguxocm om noceumesue Ha mexHUuecku ekun, абонатьт заплаца ернокретна makca 6 размер на 19,99 л8. Зв повече информация: www.al.bg Yempoŭcmba u akcecoapu LleHume 8 6poü sa yempoücmbama u konnsekmume om yempoücmBa + akcecoapu ca 0u ce buger DHamu pegnaamexa kouvegmBo MR o aknypupane, B koumo e akmubupas, kamo Heuzpazxog6aHomo на новия месечен перисд на фаkтуриране Абонатът ше има възможност да во akruuвира отнова. Промоционалните МB се добавят кым BkaloveHu ugpazxog8ase Ha obuomo konuruecmbo Mobuzes UHmepHem Ha xakcuxaAHa ckapocm, ckоростта на връдката се нвмвлява до 64 Кbpa. Ползването на промоционалните MВ не води до дотлнителна тakcyване. Промоционалнume MB се прилават свмо на mерumорията на Бълеария и не са валидни в роумине. Посочените промоционални e npegaaeam abOHAMEHma om 24 uec. ce npusBeam cmangapmeume yenobua. Tapupuume nAaHobe предоставят 8ъзможност за akmuвиране по избор на абонаma на Bkлloчени услуеи ga Surf XS,S,M u L, VCayeu Select u/uau Tpaduk nakemu za Surf S,M u L npeg i примажение ли уеб портала Маят А1, koumo са с промопериод. Ha ycayeu u/unu Tpaduk nakemu npez Moam Al ce ugbopuba npeg coyecmbybaua рееиеторвция, с избор на бушон на месечния на nakema He ce npexbepan 3a cegbaujua Meceu, Caeg cmapmupase Creg п за срока на 24 месечния вбонамент. Слеg изтичане на срока на NAAH. yCayeu", npeg Cnombemsama cekuua. locoueHume ueHu Ha ycmpoicmbama He 6kaloußam nokpumuemo Ha Моят Телефон. Цените на месец на смартфониme, maблетите и kомплектuте L gorHumeAHO 3anaaujAHe 3a npoMonepuoga., kakmo csegba: Surf S -1 nozuyus 3a 2 Mec. u 1 za 24 Mec.; Surf M - 3 nozuyuu za 24 xec. u 3 3a 24 3a 24 mec. 3a akmubupane Ha oayeu SELÉCT u 4 ga 24 mec. 3a akmubupase Ha Tpepuk nakemu. При ползване на приложения /услуеи без alomuBuрен Трафиk nakem kъм тях, ycayeu SELECT u/uau gomAHumenHu ycayeu om cekuua "Bkakyuesu ycayeu",.. изразходва от М nakemu, akmubupaHu uzbra npoAonozuuuume, ce zannaujam cneneCHo nocoveHama 8 PEATR Plomuun a 38 MAx. CAeg ugmunaHe Ha crombemHur npawonepuog, уeоворена. След изтичане на 2-гog. сpok на абонахента зе Основния тарифен план, ce npukabam cmAHDapiku deng, v al ba Hakem e-nDocBema Unlimited e Baaugen Surf L -4 noguuuu Semsung UE-5OAU7172 - 80.00 AB.; anapem Samsung Galaxy A22 5G 8 komnnekm c за продажба на изплашане 8 nakem c нов 2-водшен абонамент за посочения тарифен план. Посочените цени на изплацане за 38 мес. за определени Mogenu CMapmdboHu npegemabnalam Meceusa BHocka no 3-eog. goeolop 3a npogakte на изплацане В пakem c нов 2-еоguuен абонамент за посочения тарифен план. Всички сстанали цени на изплащене на смартфонц, къдеmо не е посочено, че ca 3a 36 M., npegcmabaatam veceusa GHocka no 2-eoguwen goeobop za npogakba на изплащане в пakem c нов 2-воgишен абонамент за посочения тарирен план. begakuuiu cayuiaaku ttec SoundBeat+ - 60.00 A6., anapam Xieomi Redmi Note 11 Pro+5G 8 komnnekm c begkurusu cayuaaku ttec SoundBeat+ - 120.00 A8.; CMapm vacobuuk Huavei GT 3 46mm Black - 40.00 AB.; Aanmon LENOVO IP3 14THD/CELERON6305/4/128SSD/W - 140.00 лВ. За по8ече информация и заподнаване с Правилата на Камnанията пооети al.bg/alclub-promo. Фuксирани услугu IIpegaokenuama ca BaaugHu za HoBu aboHamu, koumo HAMAM geücmBau, aboHAMEHm Vguckôa ce ouenka Ha kpegumocnoco6HOCmma Cpok Ha opepmume: 01-31.05.2022 om Al 3a zazbexama yeayea Ha combemHua agpec. Al HET u TB: Takca akmußauua u cứnp3Bane kaM Mpekama za dukcupaHu yenyeu: 14,99 AB. Takca CMAHA Ha agpec: 19,99 CIMapmpoHu u akcecoapume kM max om opepmume c komnaekmu ce cogopka AB. Pukcupasume ycayeu ce npegkaeam npu Hanuraue Ha mexauuecka Bngxokuocm. IIpowoyuoHaAHume Meceusu makcu ce npunaeam za cpoka Ha afcOHAMEHma om 2 Bogusu (24 месеца). След изичане на срока на абонаменра се прилават стандарните ueceaHu makcu u yCADbus kakmo cnegba: Cmp. 19, 6 koMóuHauua HET u Xplore TV: TV LeHume 8 ápoü ca 8 nakem c Ho8 2-eoguuien aboHAMEHm za nocoveHuA Imapuden naaH. 200 MAX + HET 1000- 80,98 A8.; TV 200 MAX + HET 100 - 63,98 AB.; TV 200+ + HET 100 - 38,98 AB.; TV 100+ + HÉT 1000 – 34,98 A8.; 8 koubusayua NET BOX u CamexumHa TB: TB 130 + NET BOx 1000 - 51,98 A6.; TB 100 + NET BOX 150 – 35,98 A6,, TB 100 + NET ВОХ 50 - 29,98 л8. Стор. 22 Саmелитна mелевизия: A1 ТВ 130- 18,99 л8./16,99 лв. в комбинация, A1 ТВ 100-16,99 л8./12,99л8. 8 kомбинация; ХPLORE TV: Al TB 200 MAX - 48,99 AB,/45,99 A6. 6 koMbuHayua, Al TB 200+ - 23,99 A6./20,99 8. 6 koubunayua, A1 TB 100+ - 19,99 A8./16,99 A6. 8 kobuHayua, HET: Al Hem 1000 - 4499. 8 koubusayua, A1 Hem 300 - 24,99 8./20,99 AB., A1 Hem 100 - 20,99 a6./17,99 AB. 8 koмбинлция. Пoсочената месечна цена в комбинвция е приложма при сключене на 2-Boguues goeobop 3a gbe ycayeu (TB & MB 8kл. om Основния си тарифен план. Трафик u 6 noguuua, ce zannajam Ha npedepeHyuanHa yena, ako makaba e в. или до изчерпване на Колигчествата Пoдробна информация за моделите 1ueu ga Bcuaku akmubupasu ycayeu, Hezabucumo gaau ca 8 uAu uзвън подиция. Доп. и Кkъм тарифни планове Surf S, Mu Lunpegocmaвя достьп дo образо8ателяата онлейн на: www.al.bg/ustroystva. Посочените цени на месец на устройствата и смларт akcecoapume npegamaßrabam ueceaHa BHocka no 2-2og. goeobop 3a npogakta на изплацане в пakem c нов 2-еoguuен абонамент за посочения mapофен план. -npocbema npu yCacbuama Ha be3cpoven aboHaxeHm 3a nakem e-npoctema и мобилен интернет на маkс. ckopссm за kalmo без дoпълнипелно заллащане, nazgbane Ha Laampopmama, koümo He ce makcyba uu uzpagxogba om ákakruenua 8 ссновния тарифен план на абоната мобилен no-eope mapuchHu naaHobe Surf n e-TipocBema Unlimited, koamo ce npuaea 6 paxkume Ha opoume 24 xeceHu nepuoga Ha þakmypupaHe om 2-eog. cpok Ha aboHaMeHma. Creg uzmusaHe Ha mozu. прилвеа станоартна мес. mаkca om 4,99 л8./мес. В случай, че Пакеm e-nросвета Unlimited ce akmuðupa creg kamo e ugmeka vacm om epoka za noagbase Ha Cbombemsua OCHOBEH mapudeH nAaH, omcmankama om MAT ce nonzBa d paxkume HA ocmamaka om Cbombemaus cpok sa nongBane, a ako mozu cpok e uzmekas, amemankama He ce npusza. 3a ga nonzBa cagapkasuemo, npegocmaßeno om e-Tipocbema, 6ceku aboHam mpabba 40 locoveHume yexu Ha mexebuzopume u aanmonume npegamaBabam Meceusa BHocka по 3-воg. goеовор за продажоа на изплацане в пalem с нов 2-еодuuлeн абонамент за посочения тарифен план. Цениme в брой са в пakem c нов 2-еоquшен абонамент за посочения тарифен план Посочените промоционални цени на HUAWEI P50 Рocket u HUAWEI P50 Pro ca BaaugHu npu nakynka 6 6poü uau Ha ugnaaujase (Creg oyenka Ha kpegumocnocobHocmma) 5 nAkem On UenBase Ha koauraecmbama mарифен план за периода 1-31. Наличностите св овраничени A1 E A6OHamume HA в размер на noconeHume novaBam o 100% arm мес. цена на Teker нов 2-водииен абонамент .30 nocoveHuA A6. npu ckakubene Bcaka 1 Бълеария не носи отиоборност при налчие на печатни врешкu „Kykyu" No1,ep. Čaqun - 1309, wvrw.al.bg, mexeponu: *88 u 088 123 CameaumMa TB &

Брошура на A1

Най популярни брошури