Брошура на Технополис - 13.05.2022 - 02.06.2022 - стр. 7 *

1 ... 7 ... 17
Брошура на Технополис - 13.05.2022 - 02.06.2022 - Продавани продукти - micro sd, xmart, външна батерия, екран, слушалки, таблет, телефон, модел, Samsung, Samsung Galaxy. Страница 7.
1 ... 7 ... 17

Прегледайте тази брошура на магазин Технополис, валидна от 13.05.2022 до 02.06.2022, за да видите последните оферти. На 16-те страници на актуалната брошура ще намерите най-добрите стоки в категория Електроника и бяла техника. Тази брошура на магазин Технополис предлага намаления на повече от micro sd, xmart, външна батерия, екран, слушалки, таблет, телефон продукта и е сигурно, че ще получите най-добрата оферта за нещата, които купувате! Ако искате да спестите от следващото си пазаруване в магазин Технополис, не забравяйте да прегледате цялата брошура от страница 1 до страница 16. На тази страница ще намерите промоции на micro sd, xmart, външна батерия, екран, слушалки, таблет, телефон; но тази брошура на магазин Технополис предлага много други промоции на стоки като Apple, cat, екран, ром, смартфон, Apple, гейминг лаптоп, екран, тегло, Huawei. Ако искате да пазарувате умно и да спестите от следващото си пазаруване в магазин Технополис, не пропускайте нова брошура, пълна с удивителни цени и страхотни намаления. Посещавайте Моята Брошура всеки ден, за да не пропуснете нито една страхотна промоция, предлагана от любимите ви магазини.

* Валидна във всички търговски обекти Технополис
Покажи още

Продукти в тази брошура

 
 
Dual Sim A226 5G • Екран: 6.6 " (16.76 cm), 1080x2400 90 Hz • Памет: 64 GB (40 GB използваеми) • 4 GB RAM • Процесор MediaTek Dimensity 700 • Тройна основна камера 48+5+2 MP • Предна камера 8 MP • Сензор за пръстов отпечатък • Екран: 5.3" (13.46 cm), 720x1480 • Памет: 64 GB (46 GB използваеми) • 4 GB RAM • Процесор Samsung Exynos 850 • Основна камера 16 MP • Предна камера 5 MP • Батерия 3000 mAh • Рейтинг за водоустойчивост IP68 въз основа на потапяне при тестови условия в до 1.5 метра сладка вода, за до 30 минути 359 + зарядно за автомобил 3.1 А 479 6 x 59.83 лв. 6 x 79.83 лв. 40mm R860Z X205 • Екран: 10.5" (26.67 cm), 1920x1200 • Памет: 32 GB (19 GB използваеми) • 3 GB RAM • Процесор Unisoc Tiger T618 + външна батерия • Основна камера 8 MP 10 000 mAh PB-100 • Предна камера 5 MP • Батерия 7040 mAh • LTE 479 • Размер на корпуса 40 mm • Екран: 1.2" (3.05 cm), 396х396 Super AMOLED • Памет: 16 GB, 1.5 GB RAM • Измерване качеството на съня • SpO2, Пулсомер, крачкомер • Операционна система: Wear OS с Google приложения (Maps, Pay, Voice и др.) IPS Екран: 11.0" (27.9 cm), 2000x1200 Памет: 128 GB (108 GB използваеми) 4 GB RAM Процесор Qualcomm Snapdragon 662 Oсновна камера: 13 MP Предна камера: 8 MP Батерия: 7700 mAh Метален корпус 349 3 6 x 58.16 лв. + външна батерия с безжично зарядно 10 000mAh CNS-CPB1001B 6 x 79.83 лв. + зарядно за автомобил CH21C • • • • • • • • • Екран: 6.4 " (16.26 cm), 1080x2340, Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz • Памет: 128 GB (100 GB използваеми) • 6 GB RAM • Процесор Qualcomm Snapdragon 888 • Тройна основна камера 12+12+8 MP • Предна камера 32 MP • Сензор за пръстов отпечатък, вграден в дисплея • Батерия 4500 mAh • • • • • • • • 20 x 57.45 лв. НОВ МОДЕЛ Смарт часовник LF28 PRO IPS Екран: 8.0" (20.3 сm), 1280x800 Памет: 32 GB (24 GB използваеми) 2 GB RAM Процесор MediaTek Helio A22 Основна камера: 5 MP Предна камера: 2 MP Батерия: 5000 mAh Метален корпус 549 • • • • • Екран: 1.28" (3.25 cm), 240x240 Крачкомер, Пулсомер Измерване на кислород в кръвта Измерване качеството на съня Известия за обаждания и съобщения • Батерия 250 mAh 219 10999 6 x 91.50 лв. True wireless слушалки BUDS AIR3 BLUETOOTH слушалка TALK 5 True wireless слушалки TBTHS2 XMART Смарт часовник GTR 3 • Размер на корпуса: 46 mm • Екран: 1.39 " (3.53 cm), 454x454, AMOLED • Крачкомер, Пулсомер, SPO2 • Измерване качеството на съня • Bluetooth, GPS • Известия за обаждания и съобщения • Батерия: 450 mAh 28999 Детски смарт часовник CNE-KW34 • • • • • Екран: 1.4" (3.7 cm), 128x128 GPS и LBS позициониране Поддържа 2G GSM Nano SIM Двупосочни телефонни разговори Проследяване на местоположението за родители • SOS бутон и безопасна зона • Батерия 400 mAh 5999 Външна батерия WIRELESS 10000MAH Жироскопична стойка SMOOTH Q2 • Ìàãíèòíîçàõâàùàíå • Ïîðòàòèâåíèñãúâàåì • ÐåæèìStory • Óïðàâëåíèåñæåñòîâå • ActiveTrack3.0 • QuickRoll • Äî16÷.ðàáîòàñåäíî çàðåæäàíå • Òîâàðîíîñèìîñòäî260g НОВ ОВ МОДЕЛ • Âãðàäåíìèêðîôîíçàðàçãîâîðè • Àêòèâíîøóìîïîäòèñêàíå • Äî5÷àñàâðåìåíàâúçïðîèçâåæäàíåñ åäíîçàðåæäàíåïëþñäî 22÷àñàîòêóòèÿòàçà çàðåæäàíå 114 99 • Ñëóøàéòåáåçæè÷íîëþáèìàòàñèìóçèêà • Âãðàäåíìèêðîôîíçàðàçãîâîðè • Äî4÷àñàâðåìåíà âúçïðîèçâåæäàíåñåäíî çàðåæäàíåïëþñäî32÷àñàîò êóòèÿòàçàçàðåæäàíå 54 99 GALAXY SMART TAG T5300B • Èçäðúæëèâîñòíà áàòåðèÿòàäî11÷àñà • Îáõâàòäî10m Таблет за рисуване BHR4245GL 3499 Прозрачен калъф G11/G21 • Áåçæè÷íîçàðåæäaíåíàñúâìåñòèìè óñòðîéñòâà • Êàïàöèòåòíàáàòåðèÿòà10000mAh • Èçõîäè2xUSBA5-12v,PD18/22.5WMax • Âõîä/ÈçõîäUSB-C5-12v,PD18 WMax • Èíäèêàòîðçàîñòàâàùçàðÿä 3499 17499 Безжичен геймпад IPEGA PG-9076 Micro SD карта SDCS2 Class 10 • Скорост на четене: до 100MB/s MICROSDCS2/32GB НОВ МОДЕЛ • Óäîáíîçàêà÷àíåêúìâàæíèòåíåùà • Ïîñòîÿííàèíôîðìàöèÿçà ìåñòîíàõîæäåíèåòî • ËåñíîïðîñëåäÿâàíåïðåçSmartThings • Îïöèÿçààêòèâèðàíåíàçâóêîâ ñèãíàë MICROSDCS2/64GB 6499 àíà13.5""(34.29cm) • Ðàçìåðíàåêðàíà13.5""(34.29cm) • Çàêëþ÷âàíåíàèçîáðàæåíèåòî íàåêðàíà • Òúíúêèëåêêîðïóñ,Áóòîíçà èçòðèâàíå Ïèñàëêàèáàòåðèÿâêëþ÷åíèâêîìïëåêòà 4499 Êàëúôçà SAMSUNGTABA8 • 13”LEDïðúñòåí • 3ðåæèìàíàîñâåòëåíèå • Äúëæèíàäî1,6m • Âúðòÿùàñòîéêàíà180° НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН 0700 12340 2149 Òåëåôîíúòíååâêëþ÷åíâêîìïëåêòà Bluetoothñëóøàëêà MULTIPOINT12V • Ïîääúðæàäî2óñòðîéñòâà åäíîâðåìåííî • Ñîáñòâåíîçàðÿäíî óñòðîéñòâîçààâòîìîáèë • Îáõâàòäî10m SELFIERINGPRO TRIPOD 5999 2499 Òàáëåòúòíååâêëþ÷åíâ êîìïëåêòà 1149 4499 Универсален фиксиран номер от мрежата на А1. На цената на един градски разговор при обаждане от стационарен номер. При обаждане от мобилен номер, цената се определя според тарифния Ви план за обаждане към номера 0700. MICROSDCS2/128GB MICROSDCS2/256GB • ÑâúðçâàíåïîñðåäñòâîìBluetooth èëèWi-Fi • Âãðàäåíàòàïîñòàâêàçàñìàðòôîíèñ äèàãîíàëíàåêðàíàîò4"äî6" • Âãðàäåíàòàëèòèåâàáàòåðèÿñ êàïàöèòåò360mAh. 1099 1799 3499 7499 4499 Òåëåôîíúòíååâêëþ÷åíâêîìïëåêòà Ïðåäïàçíîñòúêëîçà SAMSUNGÀ33 Çàðÿäíî220V20W PDTYPE-CP • USB-C20WPowerDelivery • AdaptiveFastCharge • Çàðåæäàíåñìàêñèìàëíà ñêîðîñò Òåëåôîíúòíååâêëþ÷åíâêîìïëåêòà 99 27 ÊàáåëUSB-USBC • Êàáåëçàçàðåæäàíå/ ïðåíîñíàäàííè • Äúëæèíà1.2m 99 12 НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН *9090 Номерът е достъпен от мобилни номера от национални мрежи и Виваком Фикс, на цена съгласно тарифния Ви план за обаждане към кратки номера. 1899 Ïðîçðà÷åíSOFT êàëúôçà SAMSUNGÀ33 1799 7

Брошура на Технополис

Най популярни брошури