Заредете липсващия каталог

Брошура на Telenor - 01.11.2020 - 30.11.2020 - стр. 22 - БРОШУРАТА ВЕЧЕ НЕ Е ВАЛИДНА *

Брошура на Telenor - 01.11.2020 - 30.11.2020 - стр. 22 - БРОШУРАТА ВЕЧЕ НЕ Е ВАЛИДНА *

1 ... 22 ... 25
Брошура на Telenor - 01.11.2020 - 30.11.2020 - Продавани продукти - Apple, смартфон, Huawei, мрежа, úl. Страница 22.
1 ... 22 ... 25

Прегледайте тази брошура на магазин Telenor, валидна от 01.11.2020 до 30.11.2020, за да видите последните оферти. На 24-те страници на актуалната брошура ще намерите най-добрите стоки в категория Мобилни и интернет доставчици. Ако искате да спестите от следващото си пазаруване в магазин Telenor, не забравяйте да прегледате цялата брошура от страница 1 до страница 24. Ако искате да пазарувате умно и да спестите от следващото си пазаруване в магазин Telenor, не пропускайте нова брошура, пълна с удивителни цени и страхотни намаления. Посещавайте Моята Брошура всеки ден, за да не пропуснете нито една страхотна промоция, предлагана от любимите ви магазини.

* Валидна във всички търговски обекти Telenor
Покажи още

Продукти в тази брошура

 
 
Бизнес портал всички детайли no Baшия фирмен абонамент са gocтъпни и онлайн aane calaupu k nmos 204 O fokakucipul yagaenu Tekyu pvemia Supgu 8pagku 107.06 Bunpeu AUMum 21.64 E-paknypa kemcku o . Правите промени по услугите и абонамента на телефонните номера на Bашamа фирма 17.81 8 E-pakmypa anego Oe 17.50 Onkag om apmuena pakmypa 17.50 Телефонна момера 2 20.00 . Контролиратe nompеблениеmo им 91 Cywa no dakmypa07 0.00 Заябени фактури07 . Изпращатe SMS kaмnании Socnun 80 Bema ieyonte pokmpu Apode 20 TELING VA21okupata ea tauug cnesana ogagena a Cmolwoem Hecawegenuanc За да се регистрирате в Бизнес портала, посcememe магазин от търговската мрежа на Теленор или се обърнете към Вашия търговски представиmел. Офертите са Валидни до 30.11.2020 г. осВен ако uзрично не е указан различен срок или до изчерпване на количестваma om предложените модели. Теленор България EAД си запазва правото за промени на цените и периодиme на обявениme предложения в настоящия Кamaлог. Всички цени са с ДДС, освен аko изрично не е посочено друго. В цената на устройствaта (8 брой или на лизинг) не се вkлючват месечни абонаменти no абонаментен план или стойността на другu услуги. Посочените цени за лизинг са на месециса Валидни за частни клиенти, нови и настоящи абонати на Теленор, за до2овор със срок 24 месеца. Прeдоставянето на устройства се извършва при спазване на приложимиme условия и спрямо кредитна оценка. Теленор България си запазва правото да изиckвa при абониране предплащане на месечни абонаменти, съгласнотърговската сunолитика, kakmo ugаkoguра някои om посочените mелефони за рабоma caмо В собствената си мрежа. Абонаментни планове След изчерпване на включените МB на максимално достижима скорост в България за абонаментни планове Тomал+ и Интернет, ckоростта на интернет Връзкama naga go 64 kbps. При план Интернет по мярка, след изчерпване на МB om noследното ниво 3, скоростта на интернет връзката naga за целия интернеm mpафик дo 128 kbps. Haционални разговори и изходящи разговори В роуминг в зона ЕС сe makcyвam на минута с минимално първоначално време за таксуване от 60 сеk. Входящите разговори В роуминг в 3она ЕС не сетаkсyвam, а за останалитe poуминг зони-на 60 сеk.с минимално първоначално Време за makсуване б0 сеk. За абонаментни планове Тomал+ Включващи минути за междунарoдни разговори kъм Зона ЕС, минималното първоначално Време за makcyBане на международни разговори е 60 сеkунди, след koemo omчитането става на минута. Пьлна информация за разпределениemo на държавите в роуминг и международни зони за абонаментни, преgплатени и фиксирани планове- на www.telenor.bg u 8 mърговската мрежа на Теленор. Дигиталните Услуги: Услугитe HBO GO, PLAY DIEMAXTRA, Nickelodeon Play, Deezer, Buba Play, Kanumал и Воokmate ca gocmьпни за ползване на теpuторията на България, kakmoи на територията на зона ЕС, за частни и коpnорamивни клиентu при условията на абонаментния план или допълнителен пakem om Tеленор и след дoпълнителна регистрация и приемане на общите условия на доставчика на съответната услуга. Мачоветe om българскитe футболни първенства и Купama на Бьлгария могam ga cе гледат навсякъде по свеma с Play DiemaXtra. Повече информация в ceкцията .Помощ" на официалния уебсайт https://play.diemaxtra.bg/u мобилноmo nриложение на услугата. Услугите НВО GO, PLAY DIEMAXTRA, Nickelodeon Play, Deezer, Buba Play, Kanumaл и Вook- mate ca за лично ползване. Ползването и разпространението им, за kakBumo u gа е търговски или публични цели е абсолютно забранено. Услугата "Върни и вземи" Важи за Всички физически лица, koumо връщат свой собствен употребяван и работещ смартфон в магазинната мрежа на Теленор и за неговата остamьчна стойност получаВaт електронен Ваучер, kойmо могат да nолзват за еднокрaтно закупуване или лизинг на ново устройство или аксесоар В магазиннатa мрежа на Теленор до размера на стойността на Ваучера. Определянето на остатьчната стойност на смартфона зависи oт марката, модела, състоянието и годинаma на производство на устройството, кamо не Всички употребявани устройства имат остamьчна стойност. Задължение на потребителя е да omключи и да изтрие Всички лични данни от устройството, кoemo желае да Върне. Пълна информация В магазинната мрежа на Теленор или на www.telenor.bg. "Смартфон Прomekm" и "Смартфон протеkт+" представлявam застраховка на устройство om застраховamеля Chubb European Group SE. Теленор България" ЕАД действа kamo застрахователен агент. Застраховкama може да се cключи в магазини на Теленор, В момента на или до 7 дни слеg заkynуване или получаване при условията на лизинг на устройство oт Теленор (за коemо е означено, че сe предлага застраховкаmа), за клиенти ползващи абонаментен план от Теленор. Покритите рискове са според условията на избрания продукт .Смаpтфон протеkт" или .Смартфон протekm +". Размерът на месечната премия се определя според избрания застрахователен продукт и стандартната цена на устройството без абонамент за услуги от Теленор, посочва се в месечната фаkтура от Теленор и се заплаща с нея. Застрахователният договор е безсрочен, с месечни застрахователни периоди и може да бъде преkрamен по всяко Време om nompебителя. Заявена щета noдлежи на одобрение от застраховaтеля, а повреденото устройство се оставя В и се взима от магазин на Теленор, Къдeто се оформя и gokументацията за щетата. Дьлжимите премии следва да бьдат зaплатени. Преgu получаване на ремонтиранотo или подменено устройство потребителят следва да заплати сумата за самоучастие, посочена в застрахователния договор. Сумата за самоучастието се заплаща преди получаване на ремонтираното или подменено устройства. Пълна информация - В магазин на Теленор и на www.telenor.bg. Мобилното приложение МуТеelenor Bulgaria e достьпно за Всички клиенти на Теленор на абонаментен или предплатен план, ползващи устройства с операционни системи Android 5.0 или по-нова и i0S с версия i0SII uли по-нова. Фунkционалностите на приложениemо, onиcани на mази страница от kamaлога и новият му дизайн са достьпни през инсталирано или обновено приложение МуТelenor 3а Android u iOS onepaционни системи до най-новата му налична версия. Google Play u логото на Google Play ca запазени марки на Google LLC. Apple u логото на Арple ca запазени марки на Арple Inc., peгиucтрирани в САЩ и други държави. Аpp Store e марка за услуги на Арple Inc., peгистриpана в САЩ и други държави. АррGalerry u логото на АрpGallery ca зanaзени марки на Huawei Technologies Co. Lid. Пълна информация намерете на www.telenor.bguBтърговската мрежа на Теленор. Теленор България не носи отговорност за технически грешки и прonуcku В настоящото издание. Пьлна информация за предложениятa, B mова число за условията за ползване на 46/LTE мрежата и Всички предлагани от Теленор планове- на www.telenor.bg uлu B mърговската мрежа на Теленор. telenor Тьрговска мрежа КУПИ ОНЛАЙН В интернет работим 24/7 OUTLET MAГАЗИНИ НАШИТЕ МАГАЗИНИ с устройства на суnер цени: из цялата страна: . Теленор, гр. София ул. Граф Игнаmuев 32 . Теленор, гр. Варна бул. Осми Приморски полк 76 telenor.bg/eshop telenor.bg/store-locator 22

Брошура на Telenor

Брошура на Telenor

Брошура на Telenor - 01.08.2021 - 31.08.2021.
01.08. - 31.08.2021
Валидна във всички търговски обекти Telenor
Най популярни брошури