Заредете липсващия каталог

Брошура на Telenor - 01.08.2019 - 31.08.2019 - стр. 30 - БРОШУРАТА ВЕЧЕ НЕ Е ВАЛИДНА

Брошура на Telenor - 01.08.2019 - 31.08.2019 - стр. 30 - БРОШУРАТА ВЕЧЕ НЕ Е ВАЛИДНА

1 ... 27 28 30
Брошура на Telenor - 01.08.2019 - 31.08.2019. Страница 30.
1 ... 27 28 30

Прегледайте тази брошура на магазин Telenor, валидна от 01.08.2019 до 31.08.2019, за да видите последните оферти. На 30-те страници на актуалната брошура ще намерите най-добрите стоки в категория Мобилни и интернет доставчици. Ако искате да спестите от следващото си пазаруване в магазин Telenor, не забравяйте да прегледате цялата брошура от страница 1 до страница 30. Ако искате да пазарувате умно и да спестите от следващото си пазаруване в магазин Telenor, не пропускайте нова брошура, пълна с удивителни цени и страхотни намаления. Посещавайте Моята Брошура всеки ден, за да не пропуснете нито една страхотна промоция, предлагана от любимите ви магазини.

 
 
Офертите са валидни до 29.08.2019 г., освен ако изрично не е указан различен срок или до изчерпване на количествата от предложените модели. Теленор България ЕАД си запазва правото за промени на цените и периодите на обявените предло- жения в настоящия каталог. Всички цени са с ДДС, освен ако изрично не е посочено друго. В цената на устройствата (в брой или на лизинг) не се включват месечни абонаменти по абонаментен план или стойността на други услуги. Посочените цени за лизинг са на месец и са валидни за частни клиенти, нови и настоящи або- нати на Теленор, за договор със срок 24 месеца. Предоставянето на устройства се извършва при спазване на приложимите условия и спрямо кредитна оценка. Теленор България си запазва правото да изисква при абониране предплащане на месечни абонаменти, съгласно търговската си политика, както и да кодира някои от посочените телефони за работа само в собствената си мрежа. Абонаментни планове. След изчерпване на включените МВ на максимално дости- жима скорост в България за абонаментни планове Тотал+ и Интернет, скорост- та на интернет връзката пада до 64 kbps. При план Интернет по мярка, след из- черпване на МВ от последното ниво 3, скоростта на интернет връзката пада за целия интернет трафик до 128 kbps. След изчерпване на включените МВ в план Тотал+ 49.99 и план Тотал+ 69.99 в ро- уминг в зона ЕС, таксуването в роуминг в зона ЕС се осъществява на MB съгласно актуалната ценова листа на Теленор. След изчерпване на включените МВ общо за България и зона ЕС в останалите планове, скоростта на връзката пада за целия интернет трафик. Включените национални минути и роуминг в зона ЕС важат за разговори към всички мрежи в България и в роуминг в зона ЕС към номера на опе- ратори в зона ЕС. Входящите обаждания в роуминг в Зона ЕС не се таксуват и не изразходват от включените минути в плана. След изчерпване на включените в плана минути се прилагат актуалните цени и условия на Теленор. Национални разговори и изходящи разговори в роуминг в зона ЕС се таксуват на минута с минимално първоначално време за таксуване от 60 сек. Входящите раз- говори в роуминг в зона ЕС не се таксуват, а за останалите роуминг зони - на 60 сек. с минимално първоначално време за таксуване 60 сек. При включените МВ в абонаментните планове Тотал+ и Интернет минималното първоначално/последващо тарифиране на данни в България е 5/1 КВ (килобайт), а в роуминг в Зона ЕС, вкл. след изчерпване на включените MB - 1/1 КВ. Предаване на данни и пренос на глас се осъществяват през точка за достъп (APN) telenorbg, ос- вен ако изрично не е посочено друго. За абонаментни планове Тотал+, включващи минути за международни разгово- ри към Зона ЕС, минималното първоначално време за таксуване на международни разговори е 60 секунди, след което отчитането става на минута. Пълна информация за разпределението на държавите в роуминг и международни зони за абонаментни, предплатени и фиксирани планове - на www.telenor.bg и в търговската мрежа на Теленор. Трафик пакети и Позиции за достъп до дигитални услуги: Избрани двугодиш- ни планове Тотал+ предоставят от една до три позиции за достъп до дигитални услуги и/или Трафик пакет. Включен в плана трафик пакет може да се ползва след активирането му през приложението MyTelenor. След активирането му, трафик пакетът предоставя 10 000 МВ за ползване в България и в роуминг в зона ЕС от и към определени приложения, за първите 24 месеца от срока на договора. След из- тичане на този срок, трафик пакетът се деактивира. Приложенията, включени в Трафик пакет са организирани тематично и Теленор си запазва правото да проме- ня, включително да добавя и изключва приложения, за които могат да се ползват МВ-те, без това да променя стойността му. След изчерпване на включените МВ общо за България и зона ЕС МВ, скоростта на връзката пада до края на отчетния период за целия интернет трафик, включително и от и към съответните прило- жения, до 64 kbps. В случай че абонаментният план е с включени отделни пакети за национални MB и роуминг МВ в зона ЕС, след изчерпване на включените в плана национални МВ, скоростта на връзката пада до края на отчетния период за целия национален интернет трафик, включително и от и към съответните приложе- ния, до 64 kbps, а след изчерпване на включените в плана МВ за роуминг в зона ЕС, таксуването в роуминг, в това число трафик включително и от и към съответ- ните приложения, се осъществява по цена на мегабайт съгласно актуалната ценова листа на Теленор. Позиция в плана дава достъп до дигитална услуга без допълнително заплащане за първите 12 месеца от срока на договора, след което се начислява преференциална месечна такса. Дигиталните услуги се предоста- вят от трети лица, които носят цялата отговорност за функционалността и съдържанието им. Потребителят може да избира дигитални услуги от налични- те предлагани от Теленор към съответния момент и отбелязани с възможност за ползване в позиция в плана си и да ги променя веднъж месечно. Управлението на Трафик пакетите и Позициите за достъп до дигитални услуги се осъществява през приложението MyTelenor, като е необходимо приложението да е с версия 2.0.0 или по-нова. Броят символи в SMS зависи от използваната азбука, при използване на латиница един SMS е до 160 символа, при използване на друга азбука (вкл. кирилица, дори за част от символите) един SMS е до 70 символа. При използването на емотикони като изображения ( ), а не като символи () един SMS отново е до 70 символа . Услугата „Upgrade” се предоставя на частни клиенти при сключване на договор за лизинг за устройство от предварително одобрен от Теленор Upgrade списък и сключване на договор за мобилни услуги, и двата за срок от 24 месеца, срещу такса за администриране, платима всеки месец. Услугата се заявява при сключване на договора за лизинг и се доставя след изплащане на най-малко 12 лизингови вноски и преди сключване на договор за изкупуване на устройството. Заплатените ме- сечни вноски за услугата следва да са равни на броя на заплатените лизингови вноски. Услугата представлява смяна на устройство, взето на лизинг при горе- Търговска мрежа описаните условия, работещо и в добро състояние, с ново устройство, което потребителят закупува или взима при условията на нов договор за лизинг при едновременно сключване на договор за мобилни услуги, като договорът за лизинг на върнатото устройство се прекратява, без да се дължат оставащите след да- тата на прекратяването му лизингови вноски. Услугата „Върни и вземи“ важи за всички физически лица, които връщат свой собствен употребяван и работещ смартфон в магазинната мрежа на Теленор и за неговата остатъчна стойност получават електронен ваучер, който могат да ползват за еднократно закупуване или лизинг на ново устройство или аксесоар в магазинната мрежа на Теленор до размера на стойността на ваучера. Опреде- лянето на остатъчната стойност на смартфона зависи от марката, модeла, състоянието и годината на производство на устройството, като не всички упо- требявани устройства имат остатъчна стойност. Задължение на потребителя е да отключи и да изтрие всички лични данни от устройството, което желае да върне. Пълна информация в магазинната мрежа на Теленор или на www.telenor.bg. „Смартфон Протект“ и „Смартфон протект +“ представляват застраховка на устройство от застрахователя Chubb European Group SE. „Теленор България“ ЕАД действа като застрахователен агент. Застраховката може да се сключи в ма- газини на Теленор, в момента на или до 7 дни след закупуване или получаване при условията на лизинг на устройство от Теленор (за което е означено, че се пред- лага застраховката), за клиенти ползващи абонаментен план от Теленор. Покри- тите рискове са според условията на избрания продукт „Смартфон протект“ или „Смартфон протект +“. Размерът на месечната премия се определя според избрания застрахователен продукт и стандартната цена на устройството без абонамент за услуги от Теленор, посочва се в месечната фактура от Теленор и се заплаща с нея. Застрахователният договор е безсрочен, с месечни застрахова- телни периоди и може да бъде прекратен по всяко време от потребителя. Заявена щета подлежи на одобрение от застрахователя, а повреденото устройство се оставя в и се взима от магазин на Теленор, където се оформя и документацията за щетата. Дължимите премии следва да бъдат заплатени. Преди получаване на отремонтираното или подменено устройство потребителят следва да запла- ти сумата за самоучастие, посочена в застрахователния договор. Сумата за са- моучастието се заплаща преди получаване на отремонтираното или подменено устройство. При сключване на застраховка първият пълен месечен застрахова- телен период от 1 месец е безплатен и потребителят не дължи месечна премия за него. Пълна информация – в магазин на Теленор и на www.telenor.bg. Дигиталните Услуги: Услугите HBO GO, PLAY DIEMAXTRA, Nickelodeon Play, Deezer и Buba Play са достъпни за ползване на територията на България, както и на те- риторията на зона ЕС, за частни и корпоративни клиенти при условията на або- наментния план или допълнителен пакет от Теленор и след допълнителна регис- трация и приемане на общите условия на доставчика на съответната услуга. Мачовете от българските футболни първенства и Купата на България могат да се гледат навсякъде по света с Play DiemaXtra. Повече информация в секцията „По- мощ“ на официалния уебсайт https://play.diemaxtra.bg/ и мобилното приложение на услугата. Услугите HBO GO, PLAY DIEMAXTRA, Nickelodeon Play, Deezer и Buba Play са за лично ползване. Ползването и разпространението им, за каквито и да е търгов- ски или публични цели е абсолютно забранено . Мобилното приложение MyTelenor Bulgaria е достъпно за всички клиенти на Теленор на абонаментен или предплатен план, ползващи устройства с операционни системи Android 4.4. или по-нова и iOS с версия iOS9 или по-нова. Функционалностите на приложението, описани на тази страница от каталога и новият му дизайн, са достъпни през инсталирано или обновено приложение MyTelenor за Аndroid и iOS операционни системи до версия не по-стара от 2.0.0. Някои функционалности в приложението са адаптирани в зави- симост от типа потребител и ползваните от него услуги и могат да се различа- ват от посочените тук. Клиент на мобилни услуги на Теленор, който свали прило- жението MyTelenor Bulgaria и се регистрира в него за първи път, може да активира еднократен допълнителен пакет с 1000 МB за ползване в България и зона ЕС на цена 0.00 лв. с валидност 30 дни. Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC. Apple и логото на Apple са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави. App Store е марка за услуги на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други държави. Пълна информация намерете на www.telenor.bg и в търговската мрежа на Теленор. Допълнителен пакет Roam& Surf може да бъде закупен както в рамките на Бъл- гария, така и в роуминг, извън страната. Пакетът се активира автоматичнопри първа регистрация в роуминг мрежата, за която е валиден, при условие, че тази ре- гистрация е направена в рамките на 30 дни от закупуването на пакета. Периодът на валидност се отчита от момента на активирането на пакета до същия час и минута след изтичане на посочения в пакета период на валидност. Допълнителна информация за държавите от Зона ЕС, Зона Други Държави в Европа и Зона За оп- ределени държави по света – в търговската мрежа на Теленор и на www.telenor.bg Обаждания до 123 са възможни само от мрежата на Теленор и се таксуват съгласно актуалната ценова листа за абонаментни планове, съответно актуалната це- нова листа за предплатени планове. За абонати на други оператори – 089 123 на цена според използвания абонаментен план. Приложението MyTelenor Bulgaria е съвместимо с операционни системи iOS9 или по-нова версия iOS и Android 4.4 или по-нова версия Android. Теленор България не носи отговорност за технически грешки и пропуски в насто- ящото издание. Пълна информация за предложенията, в това число за условията за ползване на 4G/LTE мрежата и всички предлагани от Теленор планове – на www.telenor.bg или в търговската мрежа на Теленор. НАШИТЕ МАГАЗИНИ из цялата страна: telenor.bg/store-locator OUTLET МАГАЗИНИ с устройства на супер цени: • Теленор, гр. София ул. Граф Игнатиев 32 • Теленор, гр. Варна бул. Осми Приморски полк 76 КУПИ ОНЛАЙН в интернет работим 24/7 telenor.bg/eshop

Брошура на Telenor

Брошура на Telenor

Брошура на Telenor - 01.07.2021 - 31.07.2021.
01.07. - 31.07.2021
Валидна във всички търговски обекти Telenor
Най популярни брошури