Брошура на Техномаркет - 20.05.2021 - 09.06.2021 - стр. 1 - БРОШУРАТА ВЕЧЕ НЕ Е ВАЛИДНА *

1 3 4 ... 17
Брошура на Техномаркет - 20.05.2021 - 09.06.2021 - Продавани продукти - the one, бойлер, електрически бойлер, кафеавтомат, кафемелачка, krups, lavazza, Samsung Galaxy. Страница 1.
1 3 4 ... 17

Прегледайте тази брошура на магазин Техномаркет, валидна от 20.05.2021 до 09.06.2021, за да видите последните оферти. На 16-те страници на актуалната брошура ще намерите най-добрите стоки в категория Електроника и бяла техника. Ако искате да спестите от следващото си пазаруване в магазин Техномаркет, не забравяйте да прегледате цялата брошура от страница 1 до страница 16. Ако искате да пазарувате умно и да спестите от следващото си пазаруване в магазин Техномаркет, не пропускайте нова брошура, пълна с удивителни цени и страхотни намаления. Посещавайте Моята Брошура всеки ден, за да не пропуснете нито една страхотна промоция, предлагана от любимите ви магазини.

* Валидна във всички търговски обекти Техномаркет
Покажи още

Продукти в тази брошура

 
 
Galaxy A12 Валидност 20.05-09.06.2021 г. www.technomarket.bg тел.:0700 10 800 а т ма от кла ре TV TV а т ма от кла ре .0 999.99. 0% 1599.159. 50“ 65“ Лихви ГПР Такси Лихви ГПР Такси в бр брой 10 x 900 на а месец в брой 10 x 90 на месец 43“ 43/50/65PUS8505 THE ONE SMART UHD TV 43/50/65" (109/127/165см.) • Резолюция 3840 x 2160 • Видео процесор P5 PERFECT PICTURE • PPI 2100 • Тристранен aMBILIGHT • HDR10+, MICRO DIMMING PRO, DOLBY VISION • Операционна система: Android Лихви ГПР Такси 50“ Лихви ГПР Такси 65“ Лихви ГПР Такси в брой 10 x 90 на месец в брой 10 x 90 10 x 90 на месец TV 50/65C715 SMART QLED TV ANDROID 50/65" (127/165см.) • Резолюция 3840 X 2160 • PPI: 2400 • DOLBY AC4, DOLBY TruHD, DOLBY ATMOS • ULTRA SLIM • Звук: 10 W -2CH • Операционна система: Android % ƟȥɌȱɊȸɭ: 5000 mAh ƤȸɋɈɃȱȺ: 6,5” ưȥɅȱɊȥ: OXO капак ки 48ƶP+5MP+2MP+2MP протектор ƻȱɃɐȸ ȿȥɅȱɊȥ: 8MP ƹȥɅȱɌ: 128GB ȨȪɊȥȯȱɆȥ, 4GB RAM а т ма от кла ре 0% 879.87. % 1079.0 107. 0% 1579.157. ЧИСТ Android TV 339.- в брой на месец а т ма от кла ре TV TV а т ма от кла ре Anticalc Ceramic Slim 80 + + GCV 803824C B14 TSR + Електрически бойлер с керамичен нагревател, разработен за региони с твърда вода К ф Кафеавтомат KRUPS Intuition Essential EA8708 Еспресо ма машина ашина KRUPS Virtuoso XP442 Кафеавтомат KRUPS Essential EA8108 • Интуитивно управление със светлинен индикатор • Quattro Force система за безупречно кафе • Цветен сензорен панел % • Функция за пара за 10 x 74.90 разнообразни напитки • Интуитивен панел с автоматично спиране на стартирала напитка • 15 bar налягане • Дюза за пара за пухкаво % капучино. • Компактен и 6 x 49.83 • модерен дизайн • Метална кафемелачка с 3 степени на смилане • 15 bar налягане • Дюза за пара • Подвижен контейнер % за вода 1.7 л 6 x 79.83 + 1 кг кафе Lavazza 0 + 250 гр кафе Lavazza Лихви ГПР Такси 749.- в брой на месец TV а т ма от кла ре ŵ ΌïΔõΐòΏóΏΒΖñΏíìΏóΐ 838%023*6378 ŵ ΊéúΓéΑòñ ŵ ΊéΑòΗñøΐΕõñ ŵ ΊéΑòöΔøΐΕõñ ŵ ΄ûóùΑóìïΕôñΑΒ ŵ ΆóΑΔëïΑóðñΐΕ* ŵ 0)(ΓΕêΑõñΑóïΑ ŵ ΊõìΑñΑóïΑΕΔΑëΖñïΔΐóΑ óΐêñΐíóΓΕõõΐ ŵ ΃ñΐΔòΐîΐΓõêΓΔΑóΐ êΔΐõΐΗñΐìïñóΐøΐΕõ ŵ ΄ΗáΗØ\\Εò 0% Лихви ГПР Такси 299.- в брой на месец 0 TV ͿΉ·×ÛΈÛ΋΂Έ ΎÜ΂ØÛÜΈÛͿ ;33< Лихви ГПР Такси а т ма от кла ре * 0 + 1 кг кафе Lavazza * * Лихви ГПР Такси 279 лв. Ί΅΋΂ÜΈè **(&':)) ŵ ŵ ŵ ŵ ŵ ŵ ŵ ŵ ΊéΑòñ ×ΔΓΒöΖóð÷ïï ΐêõΓòΐõïøóïôΔΓëΔΐòï 4YWL4YWLéΖõΓóï ΋ñΐêóΓîΐõêΐΔĀóΑ ΆóΑΔëïΑóðñΐΕ΃ ΋ïΔΓñïõïøóΓôΓøïΕõêΐóΑ ΄ΗáΗØ\\Εò Лихви ГПР Такси * 649.- в брой в брой на месец 699.- в брой 6 x 116.50 на месец ͿΉ·×ÛΈÛ΋΂Έ ΎÜ΂ØÛÜΈÛͿ Ú΂΃΄΋΂ÙØ΂Έ΅ %68 на месец 699.- ΀ΐôΐ÷ïõΑõðë ΈΐðΕΓéòïó ΆóΑΔëïΑóðñΐΕ' ÛóêΐΓõΒΓΐóòΒõΒΓ 0'(ìïΕôñΑΒ ôΔΓëΔΐòï ΊΕêΑíΐêΐóΑΕôΐΔΐ ΏïëïΑóïîïΔΐúΐôΐΔΐ ΊõñΓíΑóΕõΐΔõ ΄ΗáΗØ\\Εò Лихви ГПР Такси на месец 799.- 6 x 116.50 ŵ ŵ ŵ ŵ ŵ ŵ ŵ ŵ ŵ ŵ 0% в брой 6 x 108.17 6 x 133.17 ðΓòôñΑðõΐ ΆóΑΔëïΑóðñΐΕ( ôΔΓëΔΐòï ÛóêΐΓõΒΓΐóòΒõΒΓ ΎΔΑõΐðΓùóï÷ΐ ΈΖñõïîΓóΐñóΓïîòïêΐóΑ ΀ΓóΕΖòΐ÷ïĀóΐêΓìΐñ ΊõñΓíΑóΕõΐΔõ ΄ΗáΗØ\\Εò 0% в брой на месец ΊÛ΋ΉÜÛ΍ÛàΈ΂ ÞÝ΋Έ΂ ;3174 0% ÛΈØÝͿßÛΉΈ΅Έ ΊÜΉ΍;752) ΌãØΉ·ÛèÜΈ΂ ;-''4*) ŵ ŵ ŵ ŵ ŵ ŵ ŵ ŵ ŵ 479.- Лихви ГПР Такси цена: * ŵ ΍õûðñΓðΑΔΐòïøΑó ŵ óΐëΔΑêΐõΑñóïîΓóï ŵ ΍õΑôΑóïóΐîΐëΔĀêΐóΑ FSSWXIV ŵ ΐêõΓòΐõïøóïöΖóð÷ïï ðïôΑóΑΔΐîõΓôĀêΐóΑ ôΓììûΔíΐóΑõΓôñΓ ŵ ΍ΑóîΓΔóΓΖôΔΐêñΑóïΑ ŵ ΎΐΒòΑΔ ŵ ΄ΗáΗØ\\Εò 0% Лихви ГПР Такси ΄ΐíïΕñΑìΔΑëïΕõΔΐ÷ïĀóΐ[[[HSTYPRMXIPREKEVER^MEGSQêìóΑêΑóΕΔΓðΓõìΐõΐõΐóΐôΓðΖôðΐ 499.6 x 83.17 в брой на месец * ŵ ΍õΐõïøóΐΕïΕõΑòΐóΐ ΓΗñΐíìΐóΑ ŵ 0IWW*VSWXõΑΗóΓñΓëïĀ ŵ ΊéúΓéΑòñ ŵ ΊéΑòΗñøΐΕõñ ŵ ΊéΑòöΔøΐΕõñ ŵ ΆóΑΔëïΑóðñΐΕ* ŵ ΉïêΓóΐùΖòH&% ŵ 0)(ΓΕêΑõñΑóïΑ ŵ ΊõìΑñΑóïΑîΐéûΔîΓ îΐòΔΐîĀêΐóΑ ŵ ΋ΓΕõΐêðΐîΐéΖõïñðï ŵ ΄ΗáΗØ\\Εò 0% Лихви ГПР Такси 949.- в брой 6 x 158.17 на месец

Брошура на Техномаркет

Брошура на Техномаркет

Брошура на Техномаркет - 25.11.2021 - 15.12.2021.
25.11. - 15.12.2021
Валидна във всички търговски обекти Техномаркет
Най популярни брошури