Брошура на Зора - 19.05.2023 - 08.06.2023 - стр. 10 *

10 / 19

Брошура на Зора - 19.05.2023 - 08.06.2023 - Продавани продукти - прахосмукачка, фритюрник, пасатор, миксер, тример, машинка за подстригване, сешоар, преса за коса. Страница 10.
10 / 19

Прегледайте тази брошура на магазин Зора, валидна от 19.05.2023 до 08.06.2023, за да видите последните оферти. На 18-те страници на актуалната брошура ще намерите най-добрите стоки в категория Електроника и бяла техника. Тази брошура на магазин Зора предлага намаления на повече от прахосмукачка, сешоар, тример, фритюрник, пасатор, миксер, машинка за подстригване продукта и е сигурно, че ще получите най-добрата оферта за нещата, които купувате! Ако искате да спестите от следващото си пазаруване в магазин Зора, не забравяйте да прегледате цялата брошура от страница 1 до страница 18. На тази страница ще намерите промоции на прахосмукачка, сешоар, тример, фритюрник, пасатор, миксер, машинка за подстригване; но тази брошура на магазин Зора предлага много други промоции на стоки като Tefal, блендер, грил, сешоар, сокоизстисквачка, AEG, грил, кафемашина, прахосмукачка, прахосмукачка робот. Ако искате да пазарувате умно и да спестите от следващото си пазаруване в магазин Зора, не пропускайте нова брошура, пълна с удивителни цени и страхотни намаления. Посещавайте Моята Брошура всеки ден, за да не пропуснете нито една страхотна промоция, предлагана от любимите ви магазини.

* Валидна във всички търговски обекти Зора

Покажи още

Продукти в тази брошура

 
 
Валидни от 19.05. до 08.06.2023 първоначална вноска 1 x 69,90 лв. 9 x 69,90 лв. с кредит от месечни вноски CI91AW Преса за коса 72.90 • Керамично покритие Advanced Ceramic Grip Tech против приплъзване на кичура • 5 настройки на температурата до 210°C • Загряване за 30 секунди • Хладен връх • Автоматично изключване след 60 минути • Регулируем цилиндър за 4 вида къдрици S5408 E51 Mineral Glow Преса за коса 63.90 • Керамично покритие обогатено с 4 естествено добити минерала • Дисплей с 9 температурни настройки до 230°C • Бързо загряване за 15 секунди • Автоматично изключване след 60 минути CI5408 E51 Mineral Glow 44.90 Маша за коса • Керамично покритие обогатено с 4 минерала • 13-25мм конусовиден цилиндър • Променлива температура до 200 градуса • Загряване за 30 секунди • Автоматично изключване след 60 минути • Хладен връх 89.90 HC5000 E51 X5 D5408 E51 Mineral Glow 54. 90 Сешоар • Мощност: 2200W • 3 степени на температурата • 2 скорости • Хладна струя • Дифузер • DC мотор • Подхранване с йони • Решетка с керамично покритие, обогатена с 4 минерала Машинка за подстригване • 3 фиксирани гребена: 3-35мм, 72 дължини от 0.5 до 35мм • Самонаточващи се остриета • Turbo Boost бутон за повече мощност • Гребен за малки дължини със стъпка от 0.1мм • USB зареждане • Възможност за работа и с кабел 949 първоначална вноска 1699 649 първоначална вноска 1 x 169,90 лв. 9 x 169,90 лв. месечни вноски Прахосмукачка на батерия V15 Detect Absolute - Àâòîìàòè÷íî çàñè÷à çàìúðñÿâàíåòî è àäàïòèðà íèâîòî íà ìîùíîñò - Ìîùåí HyperdymiumTM ìîòîð – 240AW - LCD äèñïëåé - Äî 60 ìèíóòè âðåìå çà ðàáîòà ñ åäíî çàðåæäàíå - ×åòêè ñúñ ñèñòåìà ïðîòèâ çàïëèòàíå è íàâèâàíå íà êîñìè CAF-3214M Кукър 10999 • Мощност: 1400W • Вместимост: 3,7 л • Терморегулатор • Таймер • Защита против прегряване • Светлинни индикатори CWD-1922W Диспенсер • Електронно охлаждане • Капацитет: (охл./затопл.): 0.7/5 л/час • Температура на студена/топла вода: (10-18)/(85-95)°C • Мощност (охл./затопл.): 75/580W • Размери: 86х32х31 см • Мощност: 580W 12999 849, първоначална вноска 1 x 85,00 лв. 9 x 84,99 лв. с кредит от месечни вноски Прахосмукачка BigBall Allergy 2 - Ìîùíîñò íà ìîòîðà: 600 W - Áåç êîíñóìàòèâè - Áåç çàãóáà íà âñìóêàòåëíà ìîùíîñò - ×åòêà ñ àâòîìàòè÷íî ïðåâêëþ÷âàíå - Åðãîíîìè÷íà êîíñòðóêöèÿ, êîÿòî íå ïîçâîëÿâà ïðåîáðúùàíå íà óðåäà - 5 ãîäèíè ïúëíà ãàðàíöèÿ CSB20STD Ел. скара 4999 • Мощност: 1800 W • Площ на грил решетката: 38х23 см • Три позиции на печене • Бездимно печене • Стойка за повдигане • Хром и никел покритие. CK-1773 Ел.кана • Мощност: 1850W • Таймер: 2 • Иноксово тяло • Въртене на 360 градуса • Скрит нагревател • Дръжка с топлоизолация месечни вноски Тример • Графитено покритие на остриетата • Самонаточващи се остриета • LED индикатор • 6 приставки • 40 мин работа на батерии • Чантичка за съхранение 1249 първоначална вноска с кредит от 1 x 124,90 лв. 9 x 124,90 лв. с кредит от месечни вноски с кредит от месечни вноски Сешоар Supersonic HD07 BCo/BNk - Èíòåëèãåíòåí êîíòðîë íà òåìïåðàòóðàòà çàùèòàâà çäðàâèíàòà è áëÿñúêà íà êîñúìà - Öèôðîâ ìîòîð Dyson V9 – äî 110 000 îáîðîòà â ìèíóòà - 3 íàñòðîéêè íà ìîùíîñò è 4 íà òåìïåðàòóðà CDF-15WIX Фритюрник 4999 • Терморегулатор • Мощност: 900W • Oбем: 1,5 л • Фиксиран контейнер за мазнина с незалепващо покритие • Прозорче за наблюдение • Дръжки против изгаряне • Корпус от неръждаем метал 3999 99 PG3000 първоначална вноска 1 x 64,90 лв. 9 x 64,90 лв. с кредит от 1 x 94,90 лв. 9 x 94,90 лв. 46.90 CMB-2575B Миксер 3999 • Ръчен миксер с пасатор • 5 скорости + Турбо функция • Бутон за изваждане с предпазител: блокира бъркалките докато уреда работи • 2 бъркалки за тесто • Хромирани бъркалки • 2 бъркалки за яйца и сметана • Мощност: 300W Преса за коса HS03 Corrale BCo/BNk - Èíòåëèãåíòåí êîíòðîë íà òåìïåðàòóðàòà 100 ïúòè â ñåêóíäà - Äî 30 ìèíóòè âðåìå çà áåçêàáåëíà óïîòðåáà ñ 4-êëåòú÷íà Li-ion áàòåðèÿ - Ãúâêàâè ïëî÷è, êîèòî îáãðúùàò êè÷óðà CHP-1015DI Ел. котлон 4999 • Регулируем термостат • Светлинен работен индикатор • Мощност: 1500W+1000W • Размери на плочите: 185 мм / 155 мм • Иноксово покритие • Крачета против плъзгане CMHB-3063R Миксер с купа 3999 • Мощност: 300W • Въртяща се купа • 5 скорости и Турбо функция • Хромирани бъркалки• 2 бъркалки за яйца и сметана • 2 бъркалки за тесто • Бутон за изваждане с предпазител Сешоар-Маша HS05 Aiwrap Complete Long BCo/BNk - Öèôðîâ ìîòîð Dyson V9 - äî 110 000 îáîðîòè â ìèíóòà - Ñòèëèçèðà è ïðèãëàæäà, èçïîëçâàéêè åôåêòà íà Coanda - Èíòåëèãåíòåí êîíòðîë íà òåìïåðàòóðàòà íàä 40 ïúòè â ñåêóíäà

Други брошури Зора

Последни брошури